تمدید مجوز فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور با توجه به فعالیت های انجام گرفته در سال گذشته و تنوع این فعالیت ها و تعداد مراجعین اتباع سایر کشورها برای فراگیری زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نورريال سازمان امور دانشجویان پس از بررسی فعالیت های مرکز، مجوز فعالیت این مرکز را برای دو سال دیگر تمدید نمود.
با توجه به فعالیت های انجام گرفته در سال گذشته و تنوع این فعالیت ها و تعداد مراجعین اتباع سایر کشورها برای فراگیری زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نورريال سازمان امور دانشجویان پس از بررسی فعالیت های مرکز، مجوز فعالیت این مرکز را برای دو سال دیگر تمدید نمود.
شایان ذکر است در سال گذشته، حدود 120 نفر از اتباع سایر کشورها در مرکز آموزش زبان فارسی تحت آموزش های زبان فارسی و ایران شناسی قرار گرفتند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر