بازدید معاونت محترم گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور جناب آقای دکتر بهادر باقری ،معاونت  محترم گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرکار خانم دکتر استادزاده در تاریخ 1397/11/16 از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور بازدید فرمودند. جناب آقای دکتر بهادر باقری ،معاونت  محترم گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرکار خانم دکتر استادزاده در تاریخ 1397/11/16 از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور بازدید فرمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر