میهمان نوازی دوره آموزان زبان فارسی اقلیم کردستان عراق در مرکز آموزش زبان فارسی روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 در اقدامی غیر منتظره ،رییس مرکز آموزش زبان فارسی ، جناب آقای دکتر مرادی ، پرسنل و استاد محترم آموزش فارسی مرکز ، میهمان مهربانی و مهمان نوازی دوره آموزان عزیز اقلیم کردستان عراق بودند.این مهمانی که به صورت ضیافت نهار و با پخت غذای محلی توسط این عزیزان و در رستوران مرکز آموزش زبان فارسی برگزار شد، نشانی از محبت و قدرشناسی این دوستان نسبت به مرکز و زحماتی است که در این مدت توسط آقای دکتر مرادی و مجموعه در جهت رفاه و تحصیل این عزیزان صورت گرفته است. روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 در اقدامی غیر منتظره ،رییس مرکز آموزش زبان فارسی ، جناب آقای دکتر مرادی ، پرسنل و استاد محترم آموزش فارسی مرکز ، میهمان مهربانی و مهمان نوازی دوره آموزان عزیز اقلیم کردستان عراق بودند.این مهمانی که به صورت ضیافت نهار و با پخت غذای محلی توسط این عزیزان و در رستوران مرکز آموزش زبان فارسی برگزار شد، نشانی از محبت و قدرشناسی این دوستان نسبت به مرکز و زحماتی است که در این مدت توسط آقای دکتر مرادی و مجموعه در جهت رفاه و تحصیل این عزیزان صورت گرفته است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر