دوره های داخلی
دوره های آموزش آزاد و ضمن خدمت مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور

ردیف

نام دوره

1

خوانش شعر فارسی

2

آشنایی با فرهنگ ایرانی

3

شاهنامه خوانی

4

مثنوی

5

آشنایی با فلسفه

6

نمایشنامه نویسی

7

فیلمنامه نویسی

8

مکاتبات اداری و گزارش نویسی

9

آیین نگارش و مکاتبات اداری 1

10

فن بیان، صداسازی، سخنرانی

11

فن بیان و سخنرانی حرفه ای

12

ارزشیابی عملکرد کارکنان

13

مدیریت مذاکرات و جلسات

14

مهارتهای ارتباطی برای مدیران

15

گزارش نویسی 1

16

روش تحقیق

17

ویراستاری

18

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری