شهریه های دوره ها
الف)شهریه دوره های بین الملل:

1- دوره ی فشرده ی یک ماهه آموزش زبان فارسی:
ردیف سطح طول ترم تعداد روزها در هفته تعداد جلسات(سه جلسه در روز) ساعت آموزش هزینه ی آموزش ، اقامت، پذیرایی و گشت و گذار
1 مقدماتی یک ماهه 5 روز 60 120 480 یورو
2 میانی یک ماهه 5 روز 60 120 480 یورو
3 پیشرفته یک ماهه 5 روز 60 120 480 یورو


1- دوره ی فشرده ی دو ماهه آموزش زبان فارسی:
ردیف سطح طول ترم تعداد روزها در هفته تعداد جلسات(سه جلسه در روز) ساعت آموزش هزینه ی آموزش ، اقامت، پذیرایی و گشت و گذار
1 مقدماتی دو ماهه 5 روز 120 240 960 یورو
2 میانی دو ماهه 5 روز 120 240 960 یورو
3 پیشرفته دو ماهه 5 روز 120 240 960 یورو

ب) شهریه دوره های آموزش آزاد
 شهریه دوره های آموزش آزاد بر اساس مبالغ تعیین شده در سامانه ی OTC (مرکز آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور )می باشد که در زمان ثبت نام و با مراجعه به سایت http://otc.pnu.ac.ir می توان از هزینه ی دوره مشخص شده اطلاع پیدا کرد.