دوره های دانش افزایی

-برگزاری پنجمین دوره دانش افزایی

-برگزاری دوره‌ی دانش افزایی زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران جهت دانشجویان گرجستانی و برگزاری بازدید از محیط‌ها‌ی فرهنگی، موزه ها و آثار‌باستانی در شهر تهران و استان فارس

-دوره‌ی تکمیلی زبان فارسی به همت و رایزنی بخش فرهنگی دانشگاه گرجستان و دانشگاه پیام نور  از دانشگاه‌های تفلیس، جورجیا و کوتای‌سی به تعداد 15 نفر و بازدید از امکان فرهنگی و دیدنی تهران و استان همدان

-برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی جهت دانشجویان ترکیه ای در سه دوره

-برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی جهت دانشجویان کنیا

-دوره های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان جهت دانشجویان اقلیم کردستان عراق به صورت دوره مقدماتی ، میانی و تکمیلی و دوره فارسی نویسی