معرفی کارشناسان مرکز

نسرین سادات حسینی

کارشناس مالی اداری آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس : 22285950-021

پست الکترونیکی : persianlanguage@pnu.ac.ir