معرفی مرکز
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور درمهر 1395 با حضور جناب آقای دکتر سالار آملی قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در امور بینالملل تاسیس شد و در 21 فروردین 1396 موفق به اخذ مجوز به شماره 160718/4/41 از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. هدف این مرکز آموزش زبان فارسی به شهروندان سایر کشورها و غیر فارسی‌زبانان است.
مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور در مهر 1395 با حضور جناب آقای دکتر سالار آملی قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در امور بینالملل تاسیس شد و در 21 فروردین 1396 موفق به اخذ مجوز به شماره 160718/4/41 از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. هدف این مرکز آموزش زبان فارسی به شهروندان سایر کشورها و غیر فارسی‌زبانان است.